Zapytanie ofertowe 1/2024

czwartek, 21-03-2024

Zapytanie ofertowe 1/2024

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krypnie zaprasza do składania ofert na realizację zadania „Przeprowadzenie prac konserwatorskich części wnętrza kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Krypnie”

 

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2024

 

Na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krypnie

zaprasza do składania ofert na realizację zadania

„Przeprowadzenie prac konserwatorskich części wnętrza kościoła parafialnego

p.w. Narodzenia NMP w Krypnie”

Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich części wnętrza kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Krypnie zgodnie z programem prac ”Założenia konserwatorskie i program prac konserwatorskich na wykonanie renowacji wystroju malarskiego wnętrza kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Krypnie” oraz „Programem prac konserwatorskich i renowacji polichromii sklepień i tynków ścian i detalu architektonicznego oraz projektem aranżacji kolorystycznej wnętrza kościoła p.w. Narodzenia NMP w Krypnie nr rejestru A-122 (program uszczegółowiony)”.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.07.2025 r. 

III. KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena 100%. W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1. posiadają doświadczenie:
- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia (na podstawie odrębnej umowy lub zlecenia) o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem pracom konserwatorskim stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. konserwację polichromii ściennych lub/i sufitowych we wnętrzach wpisanych do rejestru zabytków wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki oraz prawidłowo ukończone;
1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: minimum jedną osobą kierującą pracami konserwatorskimi, spełniającą wymagania zawarte w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. U. 2021 poz. 710), który będzie obecny przy wykonywaniu prac:
- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedstawić informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia wskazanej osoby;
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia:
- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 PLN
- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu ono służy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.
 2. Zamawiający udostępnia posiadany obmiar prac konserwatorskich jako materiał pomocniczy, mając na uwadze ułatwienie kalkulowania ceny ofertowej. Zamawiający informuje, iż udostępniony obmiar prac konserwatorskich ma za zadanie jedynie ułatwić Wykonawcom skalkulowanie ceny ofertowej, w związku z czym nie będzie miał wpływu na przebieg prowadzonych prac oraz wysokość wynagrodzenia umownego określonego poprzez zryczałtowaną cenę ofertową. Zamawiający informuje, że Wykonawcy powinni skalkulować cenę ofertową w oparciu o dokumentację techniczną
 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, że  ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry  materiałów i  urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający będzie dokonywał oceny zgodności i równoważności w uzgodnieniu z autorem dokumentacji technicznej.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonanie robót obejmujących przedmiot niniejszej umowy.
  6.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
  6.2 Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w ofercie zakresu prac, których realizację zamierzają powierzyć podwykonawcom.
  6.3 Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą).
 1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę z uwzględnieniem łącznego potencjału tych Wykonawców w zakresie doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).

8.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

V. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferty należy złożyć w terminie do 22.04.2024 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Krypnie
Krypno Kościelne 29
19-111 Krypno Kościelne;

lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

OFERTA NA „PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH CZĘŚCI WNĘTRZA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NARODZENIA NMP W KRYPNIE”

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty.
 4. Dokumenty, o których mowa w niniejszym zapytaniu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej z oryginałem.
 5. Wszystkie koszty związane z przygotowanie oferty ponosi Wykonawca.
 6. Zamawiający może żądać od Wykonawców w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
 7. Z uwagi na specyfikę niniejszego zamówienia, Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany, pod rygorem odrzucenia oferty do dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji – Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Krypnie. W celu ustalenia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobą wskazaną do kontaktów – Ks. Grzegorz Bołtruczuk.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych liczony od dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 11. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.

VI. OSOBA DO KONTAKTU

Ks. Grzegorz Bołtruczuk – Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Krypnie

Tel. 600 105 013

e-mail: krypno@archibial.pl

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Ogłoszenie, a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. Nr 1. – Formularz oferty

Zał. Nr 2. – Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich

Zał. Nr 3. – „Program prac konserwatorskich i renowacji polichromii sklepień i tynków ścian i detalu architektonicznego oraz projekt aranżacji kolorystycznej wnętrza kościoła p.w. Narodzenia NMP w Krypnie nr rejestru A-122 (program uszczegółowiony)”.

Zał. Nr 4. – Obmiar prac

Zał. Nr 5. – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów