8 września 1985 roku Ślubowanie Kustosza Sanktuarium

Ja Henryk Hołubowski, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Matki  Bożej w Krypnie, wyrażam najpierw moją wdzięczność Bogu w Trójcy Jedynemu za łaskę ukoronowania wizerunku Twojej Matki w tutejszym  Sanktuarium.
 
Składam również gorące podziękowania Tobie, Najświętsza Maryjo Panno,  Matko Pocieszenia i Królowo rodzin, że raczyłaś obrać Krypno jako miejsce Swojej obecności i szczególnej przychylności i obdarzasz  modlących się tu rozlicznymi łaskami.
 
Ślubuję Ci, Maryjo, i przyrzekam jako proboszcz i kustosz Sanktuarium,  że będę strzegł jako największej świętości Twego słynącego łaskami Wizerunku, będę go bronił przed znieważeniem i otaczał największą czcią.
 
Razem z kapłanami współpracownikami i wiernymi tutejszej parafii  przyrzekamy Ci i ślubujemy zachowywać z największą troską wiarę ojców naszych, uświęcając codzienne nasze życie w domu, na roli, w warsztacie  pracy, w chwilach rozrywki i wypoczynku.
Przyrzekamy troszczyć się o jedność i świętość naszych rodzin oraz o katolickie wychowanie dzieci.
Zrobimy wszystko, aby w naszej parafii, którą wybrałaś na swoją  siedzibę, znikły raz na zawsze grzechy pijaństwa, kłótni i nienawiści.
Przyrzekamy Ci, Pani nasza Krypniańska, obchodzić jak najuroczyściej  każde Twoje święto i każdy Twój odpust przystępując do Sakramentu Pokuty  i przyjmując Chrystusa do serc naszych.
Prosimy Cię, Matko Najświętsza, bądź zawsze z nami, opiekuj się naszą  parafią i wszystkimi wiernymi, którzy się do Ciebie uciekają, wspieraj nasze ogniska domowe, pocieszaj chorych i cierpiących, nawracaj  grzesznych, bądź dla nas najlepszą Matką!
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.
Krypno, dnia 8 września 1985 roku.

(Ks. Henryk Hołubowski)

Akt Zawierzenia Archidiecezji w Białymstoku Matce Bożej w Krypnie

Wielka Boga Człowieka Matko,
Królowo Polski i Matko Pocieszenia,
Pani Nasza Krypniańska.

Staję przed Tobą jako Pasterz powierzonej mi przez Stolicę Apostolską Archidiecezji razem z Biskupem Pomocniczym, kapłanami i Wiernym Ludem, aby szczególniejszym aktem oddania zawierzyć Tobie, Maryjo, nasz Kościół lokalny  i oddać się w Twoją opiekę.
Czynię to w tym duchu, w jakim oddał się Tobie ongiś  król Polski Jan Kazimierz, Biskupi polscy na Jasnej Górze i Papież z rodu Polaków Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Kraju.
 
Ogarniam myślą całą naszą Archidiecezję, która za trzy lata będzie obchodzić 600-lecie swego istnienia, tych, którzy mieszkają w granicach Polski oraz tych, którzy pozostali za granicą.
Oddaję Tobie wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, pracujących w naszej Archidiecezji oraz tych, którzy podjęli trud misjonarski w innych krajach. Niech będą światłością świata i solą ziemi.
Oddaję Ci, Matko Kościoła, nasze umiłowane Wyższe Seminarium Duchowne razem z Profesorami, Wychowawcami i Alumnami. Niech jaśnieje wiedzą i wysokim poziomem moralnym i niech przygotowuje Archidiecezji gorliwych i dobrych kapłanów.
Przyjmij, Maryjo, pod Swoją opiekę Rodziny Zakonne, które tak gorliwie wspierają pracę duszpasterską kapłanów swoim oddaniem i poświęceniem się dla dobra Kościoła.
Oddaję Ci, Pani Krypniańska, nasze rodziny, aby były silne Bogiem i zjednoczone zawsze z Chrystusem, Twoim Synem. Chroń je od rozbicia, oddal od nich niebezpieczeństwo alkoholizmu i napełnij duchem miłości i pokoju.
Weź w swą opiekę dzieci i młodzież – naszą nadzieję i radość. Broń ją od zepsucia moralnego i prowadź ścieżkami Bożymi.
Miłosierna Pani, otocz płaszczem Swej opieki chorych, nieszczęśliwych i cierpiących. Przemień ich smutek w radość, aby żyli i chwalili Twoje Święte Imię.
Pani Nasza Krypniańska. Spójrz łaskawym okiem na Lud Wierny, który z taką ufnością garnie się do Ciebie. Przyjmij oddane Ci serca rolników, którzy błogosławią dziś ziarno na zasiew przyszłych plonów, robotników, pracowników umysłowych, artystów i twórców kultury.
Błogosław ich pracy i spraw, aby kraj nasz nigdy nie cierpiał głodu.
W Twoje ręce składamy naszą przeszłość i przyszłość. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską w trzecie tysiąclecie i aż do Bram Ojczyzny Niebieskiej. Amen.

Krypno, dnia 8 września 1985 roku
( + Dr Edward Kisiel, bp )
Administrator Apostolski
Archidiecezji w Białymstoku

Breve Apostolskie

BREVE APOSTOLSKIE
ZEZWALAJĄCE NA KORONACJĘ OBRAZU
M. B. W KRYPNIE
JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ
na wieczną rzeczy pamiątkę

O tym, że Maryja Dziewica, najczystsza Matka Chrystusa i najpiękniejszy kwiat tej ziemi, była czczona wszędzie z największą pobożnością w ciągu tylu wieków świadczą rozmaite liczne dowody, a także kościoły poświęcone Jej Imieniu jak również obrazy, w które obfituje świat chrześcijański.
Do tych ostatnich należy zaliczyć ów bardzo stary i drogi dla Polaków obraz Matki Najświętszej, który od wielu już wieków doznaje czci ludu we wsi Krypno, w Archidiecezji Wileńskiej.
Do tego obrazu przychodzą tłumy wiernych z synowskimi prośbami; od niego spłynęły niezliczone dobrodziejstwa i cuda, o których świadczą liczne wota; cała okolica czci go, jak dzieci matkę, nie bez wielkiej korzyści dla wiary i wzrostu pobożności.
Oprócz tego Matka Najświętsza przedstawiona na tym obrazie była dla wszystkich źródłem ukojenia i pociechy w wielu trudnych sytuacjach.
Z tej racji, gdy Czcigodny Brat Edward Kisiel, Biskup tytularny Limaty i Administrator Apostolski, a także troskliwy Pasterz Archidiecezji w Białymstoku, w Polsce, prosił tę Świętą Stolicę, w oparciu również o zdanie duchowieństwa i wiernych, aby święty Obraz, o którym tu mowa, mógł być ozdobiony kosztowną koroną w Naszym Imieniu i Naszą powagą, My, po dokładnym rozważeniu sprawy, uważając, że ten akt może również powiększyć cześć i miłość względem Niebieskiej Królowej, chętnie pozwalamy, aby Czcigodny Brat Edward Kisiel, osobiście albo przez swego delegata, Naszym Imieniem i powagą ukoronował Obraz Najświętszej Maryi Panny, który jest czczony w Krypnie, zgodnie z prośbą, w dniu dowolnie wybranym przez siebie i podczas uroczystej i zgodnej z przepisami ceremonii. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.
Niech to Nasze postanowienie przyniesie pożytek zarówno świętemu ludowi, jak i jego Czcigodnemu Pasterzowi.
Wydano w Rzymie u Św. Piotra z pieczęcią Rybaka dnia 9 kwietnia 1983 roku, piątego Naszego Pontyfikatu.

(-) Augustyn Kardynał Casaroli
od spraw   publicznych Kościoła

Telegram Papieża Jana Pawła II

Sekretariat stanu
Watykan, 26 czerwca 1985 r.
Telegram

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Edward Kisiel
Administrator Apostolski
Archidiecezji w Białymstoku

Koronacja obrazu matki bożej w kościele parafialnym w Krypnie daje mi okazję, aby wypowiedzieć słowo pozdrowienia i duchowej bliskości pod adresem biskupa Edwarda, pasterza tego kościoła, jego biskupa pomocniczego oraz całej wspólnoty ludu bożego.
Uczestnicząc duchowo w tym liturgicznym akcie nałożenia koron na skronie Jezusa i Maryi, pragnę – wraz ze wszystkimi uczestnikami tej podniosłej uroczystości – wyrazić dziękczynienie trójcy przenajświętszej, odkupicielowi naszemu i jego matce za waszą przynależność do wspólnoty wiary w jednym, powszechnym i apostolskim kościele.
Modlę się, aby synowie i córki tej ziemi, wpatrzeni we wzór matki pocieszenia, byli zawsze silni wiarą, nadzieją i miłością oraz czuli się współodpowiedzialni za ewangelię i za dzieło zbawienia.
Matce bożej krypniańskiej zawierzam cały kościół archidiecezji w Białymstoku, jego troski, oczekiwania, trudy, nadzieje i z serca wszystkim błogosławię:  w imię ojca i syna i ducha świętego.

Jan Paweł II, Papież